40 Hadis – Müslüman Şahsiyeti

Kırk Hadiste Müslüman Şahsiyeti

1. Hadis

“Hiç şüphesiz yapılan işler niyetlere göre (değer kazanır ve Allah katında geçerli) olur. Herkese niyetinin karşılığı verilir.”

Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 1, İmân, 42; Müslim, İmâret, 45; Ebû Davud, Talâk, 11

2. Hadis

“Dininde ihlâslı ol. İhlâs ile yapılan az amel bile sana yeter.”

Hâkim, el-Müstedrek, 4/306; Şuabü’l-İmân, nr. 6859; Süyûtî, Câmiu’s-Sagîr, nr. 298; Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, 1/308 (nr. 822); Münzirî, et-Tergîb

3. Hadis

“Allah kimin hakkında hayır dilerse, onu dinde fakih/anlayış sahibi yapar.”

Buhârî, İlim, 13, Tirmizî, İlim, 1; İbn Mâce, Mukaddime, 220; Dârimî, Rikâk, 1/2709

4. Hadis

“Helâl şeyler de haram şeyler de belli ve açıktır. Ancak bu ikisi arasında şüpheli şeyler vardır; insanların çoğu onları bilmezler. Kim bu şüpheli şeyleri terkederse dinini ve şerefini (kötülüklerden) temiz tutmuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi, onun da haramın içine düşmesi muhakkaktır. Dikkat edin! Her sultanın özel korumaya aldığı bir yasak bölgesi vardır. Unutmayın ki Allah’ın yeryüzündeki korumaya aldığı yasak bölgesi de haramlardır. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Şayet o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.”

Buhârî, İmân, 40 Büyû’, 2; Müslim, Müsâkât, 20; Ebû Davud, Büyû’, 3 (nr. 3329); Tirmizî, Büyû’, 1; İbn Mâce, Fiten, 14.

5. Hadis

“İsraf veya kibir karışmadıkça yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz.”

Buhârî, Libâs, 1; İbn Mâce, Libâs, 23 (nr. )

6. Hadis

“Dikkat ediniz! Her biriniz birer çobansınız ve her biriniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. İnsanları yöneten idareci bir çobandır ve idaresi altında bulunanlardan sorumludur. Erkek, aile halkının çobanıdır, o da eli altındakilerden sorumludur. Hizmetçi efendisinin malı için bir çobanıdır, o da o malların korunmasından sorumludur. Dikkat edin! Hâsılı her biriniz birer çobansınız ve her biriniz çobanlık yaptığınız şeylerden sorumlusunuz.”

Buhârî, Cuma, 11, Ahkâm, 1; Müslim, İmâre, 5 (nr. 1829); Ebû Davud, Harâc, 1 (nr. 2928); Tirmizî, Cihâd, 27 (nr. 1705)

7. Hadis

“Asıl mücahid, nefsiyle cihad edendir.”

Tirmizî, Fezâilü’l-Cihâd, 2 (nr. 1621); Bezzâr, el-Müsned, nr. 3752

8. Hadis

“Şu iki nimet hakkında insanların çoğu aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”

Buhârî, Rikâk, 1; Tirmizî, Zühd, 1 (nr. 2304); İbn Mâce, Zühd, 15 (nr. 4179); Ahmet b. Hanbel, el-Müsned, 1/258, 344

9. Hadis

“Her nerede olursan ol Allah’tan kork.”

Tirmizî, Birr, 55; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/158; Taberânî, Mu’cemü’l-Kebîr, 20/145 (nr. 297)

10. Hadis

“Her âdemoğulları hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.”

Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 39 (nrs. 2499); İbn Mâce, Zühd, 30 (nr. 4251); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/198; Hâkim, el- Müstedrek, 4/244)

11. Hadis

“Rıfk/yumuşak davranmak bir şeyde bulunursa, mutlaka onu süsler ve güzeller. Bir şeyden de çekilip alınırsa, mutlaka onu lekeler ve çirkinleştirir.”

Müslim, Birr, 23 (nr. 78); Ebû Davud, Edeb, 10 (nr. 4808)

12. Hadis

“Kanaat bitmeyen bir servet, tükenmeyen bir hazinedir.”

Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 10/256; Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, 4/130; Aclûnî, Keşfet’l-Hafâ, 2/94 (nr. 1898)

13. Hadis

“Müminler arasında imanca en kâmil olanı, ahlâkça en güzel olandır.”

Tirmizî, Radâ’, 11

14. Hadis

“Allah Teâlâ, kendisini çokça zikredeni sever.”

Sûyûtî, el-Câmiu’s-Sagîr, nr. 8510; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, nr. 1828

15. Hadis

“Allah’ın yarattıklarını düşünün, O’nun zatını düşünmeyin.”

Sûyûtî, el-Câmiu’l-Ehâdîs, 4/111 nr. 10504; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, nr. 5708

16. Hadis

“Kim insanların en güçlüsü olmak isterse Allah’a tevekkül etsin.”

Ahmed b. Hanbel, Kitâbü’z-Zühd, nr. 1712; Hâkim, el-Müstedrek, 4/270; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, nr. 5686; Süyûtî, el-Câmiu’s-Sagîr, nr. 8742

17. Hadis

“Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların ellerinde bulunan şeylere rağbet etme ki insanlar seni sevsin.”

İbn Mâce, Zühd, 1 (nr. 4102); Hâkim, el-Müstedrek, 4/313; Taberânî, Mu’cemü’l-Kebîr, 6/193 nr. 5972; Beyhakî, Şuabü’l-İmân, nr. 10523

18. Hadis

“Kim sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş kapsamlı bir nimet verilmemiştir.”

Buhârî, Zekât, 50, Rikâk, 20; Müslim, Zekât, 124, Ebû Davud, Zekât, 28; Tirmizî, Birr, 77

19. Hadis

“Allah bir kuluna şükür nasip etti mi onu nimetlerini artırmaktan mahrum etmez. Çünkü Allah, ‘Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım’ buyurmuştur.”

İbn Ebü’d-Dünyâ, Kitâbü’ş-Şükr, nr. 3; Beyhakî, Şuabü’l-İmân, nr. 4526; Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, 3/71

20. Hadis

“Allah’a iman ettim de, sonra da dosdoğru ol!”

Müslim, İmân, 13; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/413; İbn Mâce, Fiten 12; Dârimî, Rikâk 4

21. Hadis

“Allah’ın kazâsına rıza göstermek, âdemoğlunun saadetindendir. Allah’tan hayır istemeyi terketmek ve O’nun kazâsına rıza göstermemek de insanoğlunun bedbahtlığındandır.”

Tirmizî, Kader, 15 (nr. 2151)

22. Hadis

“Müminin kalbinde korku ile ümit toplandığı müddetçe Allah Teâlâ o kuluna umduğunu verir ve onu korktuğundan emin kılar.’’

Tirmizî, Cenâiz, 11; İbn Mâce, Zühd, 31 (nr. 4261); Ahmed b. Hanbel, Kitâbü’z-Zühd, s. 25

23. Hadis

“Size sıdkı/doğruluğu ederim, sakın ondan ayrılmayın! Zira doğruluk sizi bire (Allah’ı razı edecek iyiliğe), o da sizi cennete ulaştırır. Kişi doğruyu söyleye söyleye ve daima doğruyu araştıra araştıra nihayet Allah katında sıdıklardan yazılır. Yalandan da sakının! Zira yalan insanı fücura (günaha), o da cehenneme götürür. Kişi durmadan yalan söyleye söyleye ve yalanı araştıra araştıra sonunda Allah katında yalancılardan yazılır.”

Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 29; Ebû Davud, Edeb, 80; Tirmizî, Birr, 46; İbn Mâce, Mukaddime, 36; Mâlik, el-Muvatta, Kelâm,7

24. Hadis

“Hayâ imandandır. İman (sahibi) ise cennettedir. Hayâsızlık (ve bundan kaynaklanan kabalıklar, çirkin ve kırıcı sözler) cefadan (eziyet, zulüm, haksızlıktan) bir parçadır. Cefa (eden de) cehennemdedir.”

Tirmizî, Birr, 65; İbn Mâce, Zühd, 17 (nr. 4184); Beyhakî, Şuabü’l-İmân, nr. 7707

25. Hadis

“Hiçbir baba, çocuğuna güzel edepten daha üstün bir hediye veremez!”

Tirmizî, Birr, 33 (nr. 1952)

26. Hadis

“Kim tevazu ederse Allah onu yüceltir. Kim de kibirlenirse Allah onu alçaltır.”

Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, nr. 4891; Süyûtî, Câmiu’l-Ehâdîs, 7/175 (nr. 21701); Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, 2/166; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl

27. Hadis

“Rahmân olan Allah, birbirlerine merhametle muamele edenlere merhamet eder. O halde siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin!”

Ebû Davud, Edeb, 66 (nr.4941); Tirmizî, Birr, 16; Beyhakî, Şuabü’l-İmân, nr. 11048; Tebrîzî, Mişkâtü’l-Mesâbih, nr. 4969

28. Hadis

“Cimrilik ile iman hiçbir zaman bir kulun kalbinde toplanmaz!”

Buhârî, Edebü’l-Müfred, nr. 284; Nesâî, Cihad, 8; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/324; Hâkim, el-Müstedrek, 2/72; İbn Hibbân, es-Sahîh, nr. 3240; Suyûtî, Câmiu’l-Edâhdîs, 8/365 (nr. 26713)

29. Hadis

“Allah, muhakkak surette affeden bir kulun şerefini artırır ve onu aziz/güçlü kılar.”

Müslim, Birr, 19; Tirmizî, Birr, 82 (nr. 2029); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/235, 386, 438; Taberânî, Mekârimü’l-Ahlâk, nr. 62

30. Hadis

“Birr/iyilik çürümez ve kaybolmaz, günahlar da unutulmaz. Deyyân/hâkim olan Allah ölmez. O halde dilediğini yap; nasıl davranırsan öyle muamele görürsün”

Ahmed b. Hanbel, Kitâbü’z-Zühd, nr. 764; Beyhakî, Kitâbü’z-Zühd, nr. 710; Deylemî, Firdevsü’l-Ahbâr, nr. 2024; Süyûtî, el-Câmiu’s-Sagîr, nr. 3199; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, nr. 43672

31. Hadis

“Her nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın. Her kötülüğün peşinden bir iyilik yap ki onu silsin. İnsanlarla güzel ahlâk ile geçinmeye bak.”

Tirmizî, Birr, 55; Dârimî, Rikâk, 71

32. Hadis

“Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin; buna gücü yetmezse diliyle onun kötülüğünü söylesin; buna da gücü yetmezse kalbiyle ona buğzetsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.”

Müslim, İmân, 20; Ebû Davud, Salât, 248; Tirmizî, Fiten, 11; İbn Mâce, Fiten, 20 (nr. 4013); Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/20, 49

33. Hadis

“Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder; ikisi geri döner, biri de onunla beraber kalır. Ailesi, malı ve ameli onu kabre kadar takip eder; ailesi ve mali geri döner, geriye yalnızca onunla birlikte ameli kalır.”

Buhârî, Rikâk, 42

34. Hadis

“İstihâre yapan mahrum kalmaz, istişare eden pişman olmaz!”

Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, nr. 6623; el-Mu’cemü’s-Sagîr, nr. 981; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 8/96; Süyûtî, el-Câmiu’s-Sagîr, nr. 7895; Deylemî, Firdevsü’l-Ahbâr, nr. 6590

35. Hadis

“Bir kavmin efendisi, onlara hizmetkâr olandır.”

Deylemî, Firdevsü’l-Ahbâr, nr. 3291; Süyûtî, Câmiu’s-Sagîr, nr. 4751

36. Hadis

“Mümin, insanlarla ülfet eden, kendisiyle de ülfet edilendir. Başkasıyla ülfet etmeyen ve kendisiyle ülfet edilmeyen kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır.”

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/400; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, nr. 5783; Hâkim, el-Müstedrek, 1/23; Beyhakî, Şuabü’l-İmân, nr. 8119; Süyûtî, el-Câmiu’s-Sagîr, nr. 9147

37. Hadis

“Sizler, mallarınızla insanları hoşnut edip gönüllerini alamazsınız; ancak onları güler yüz ve güzel ahlâkınız ile hoşnut edebilirsiniz.”

Hâkim, el-Müstedrek, 1/124; Ebû Ya’lâ, Müsned, nr. 6550; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 8/22; Taberânî, Mekârimü’l-Ahlâk, nr.18; Beyhakî, Şuabü’l- İmân, nr.8054; İbn Ebü’d-Dünyâ, İstinâu’l-Ma’rûf, nr. 42

38. Hadis

“Dilini tut, ancak hayrı söyle; çünkü sen ancak bu şekilde şeytana galip gelebilirsin.”

Süyûtî, el-Câmiu’s-Sagîr, nr. 5495; Taberânî, Mu’cemü’s-Sagîr, nr. 950; Ebû Ya’lâ, Müsned, nr. 1000; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 10/301 (nr. 18171)

39. Hadis

“Ey insanlar! Aranızda selâmı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahimde bulunun, insanlar uykuda iken kalıp namaz kılın ve selâmetle cennete girin.”

Tirmizî, Et’ime, 45, Kıyâmet, 42; İbn Mâce, İkâme, 174; Et’ime, 45; Dârimî, Müsned, 2/915

40. Hadis

“Sizin hayırlınız, ahiret için dünyayı, dünya için de ahireti terk edenler değil, aksine sizin en hayırlınız, kâfi miktarda her ikisinden de alandır.”

Süyûtî, el-Câmiu’s-Sagîr, nr. 7594; Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, nr. 6334; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, nr. 2139

 

Yazan Editör - May 18 2019. Kategori Gündem, Kültür Sanat, Türk İslam. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Göndermeden önce alttaki eksik işlemi tamamlayınız. *

Ebed Bizimdir - Kuzey Kafkasya bölgesi ağırlıklı olarak, Türk-İslam coğrafyasından özel haberler, yorumlar ve makaleler.