Anadillerimizin Ölüm İlanı ve Birlik Ruhu

Anadillerimizin Ölüm İlanı ve Birlik (Konfederasyon) Ruhu

Çerkes-Fed Genel Sekreteri Yılmaz Dönmez’in 10 Haziran 2018’de yayınlanan “Rusya’daki Yerli Anadillerin Gönüllü Öğretilmesi Yasa Teklifinin Gerilim Yaratma Potansiyeli Çok Yüksek Görünüyor” adlı uyarı yazısının[1] üzerinden on gün geçtikten sonra Rusya Devlet Duması’nda ilk oylama 19 Haziran 2018 günü yapıldı ve Rusça dışındaki yerel dillerin yok edilmesini hedefleyen yasa tasarısı, 3 hayır, 1 çekimser oya karşılık, 373 evet oyuyla kabul edildi.[2]

Oylamadaki en trajik ve yüz kızartıcı durum, Kuzey Kafkasya’daki sözde özerk cumhuriyetlerin milletvekillerinin anti-milli tutumları… Adigey (iki), Kabardey-Balkar(üç) ve Dağıstan(dokuz) milletvekillerinin tamamı oylamada evet oyu kullanmıştır. Karaçay-Çerkes(iki) ve İnguşetya(iki) milletvekillerinin birer tanesi evet oyu kullanmış, birer tanesi ise oylamaya katılmamıştır. Kuzey Osetya (dört) milletvekillerinin üçü evet oyu kullanmış, biri ise oylamaya katılmamıştır. Çeçenya milletvekilleri ise oylamaya hiç katılmamışlardır. Elimize geçen “tarihi fırsat” bir kez daha heba edilmiştir.

19 Haziran’daki oylamada kabul edilen bu tasarıya 18 Temmuz’a kadar itiraz süresi var. Bu tarihten sonra tasarıda herhangi bir değişiklik yapılamayacak. Tasarının kabul edilmesi ile ilgili son aşama ise sonbahar aylarında. Yasa tasarısı Duma’da son kez oylanacak ve ikinci kez kabul edildiğinde yürürlüğe girmiş olacak.[3]

Yılmaz Dönmez uyarı yazısında; yerel anadiller konusundaki durumun vahametini, “Yasa tasarısının uygulanması, mevcut dengenin bozulmasına, okullarda öğretilen yerel anadillerin kademeli olarak azalmasına ve nihayetinde yerel anadillerin eğitim sisteminden tamamen kaldırılmasına yol açacaktır. Yeni yasa ile planlanan değişikliklere göre; sadece Rusça, Rusya Federasyonu devlet dili olarak zorunlu bir şekilde öğretilecek, diğer yerel anadiller Rusya Federasyonu Cumhuriyetlerinde yasal olarak resmi dil olarak kabul edilmiş olmalarına rağmen, yeni yasaya göre yerel anadiller zorunlu olmayan resmi dil kategorisinde yer alacaktır” şeklinde özetlemişti.

Rusya Devlet Duması’nın son kararı bizim için hiç de şaşırtıcı değildir. Rusya liderliğinin, SSCB’nin enkazı altından çıkardıkları son devletlerini sadece “Rus Dünyası”[4] için kurguladığı, ilk “Rusya Federasyonu Anlaşması” ve “Rusya Federasyonu Anayasası”nda apaçık ortada idi. İç ve dış konjonktürel şartlar yüzünden hemen gerçekleştirilemeyen “üniter devlet” hülyasının zamana yayılarak adım adım oluşturulmasına karar verilmişti. Bu gelişmeler son yılların gelişmesi değil, biz bu süreci 1992 yılından itibaren yaşıyoruz zaten…

Sözde “Rusya Federasyonu” matruşkasının altında faşist bir Rusya devletinin gizlendiği, esasında 1917’de yıkıldığı farz edilen “Rus İmparatorluğu”nun ikinci kez kabuk değiştirerek devam ettirildiği, Kuzey Kafkasya’da dönemin en önemli sosyo-politik örgütü olan Kafkas Dağlı Halkları Konfederasyonu (Kafkas Halkları Konfederasyonu)’nca tüm dünyaya defalarca duyurulmuş idi.

Kafkas Dağlı Halkları Konfederasyonu Parlamentosu’nun 1992 yılı 28 Şubat’ında Caharkala (Grozni)da yaptığı toplantı sonucunda bir bildiri yayınlanmış ve bildiride; Moskova’nın politik ikliminin ve yönetim zihniyetinin şöven ve emperyalist karakterinden derin bir endişe duydukları belirtilmiş ve bu olumsuz sürecin meyvesi olan “Federasyon Antlaşması” ve yeni anayasa taslağı da kıyasıya eleştirilmişti. Bildiride özetle şunlar söyleniyordu:

“…Duruma baktığımızda, Rusya’nın yönetiminde ve kitle hareketlerinin içinde yer alan, kendilerine demok­rat diyen ve demokrasi havarisi geçinenlere de güvenemeyeceğimiz kesinlik kazanmıştır. Demokrasi sloganları ve edebiyatıyla maskelenen bu parti ve kuruluşların politik amaçları aslında iktidara gelmekten ibaret olup, Rus olmayan milletlere karşı tutumları, mahi­yetleri bakımından şovenist parti ve hareketlerden farklı değildir. Bunun en açık delili, imparatorluk kitle iletişim araçları, basın ve televizyonu tarafından enine boyuna reklam edilen yeni Rusya Ana­yasası taslağıdır. Demokratik anayasa gibi yutturulmak istenen bu anayasanın, Rusya milletvekillerinin önümüzdeki genel toplantısında kabul edilmesi, Rus olmayan milletler için kuşkusuz politik facia olacak, hakları çiğnenecek, tarihi sonuç itibarı ile bu milletler ölüme mahkûm bırakılacaklardır…”[5]

Konfederasyon, Kaf­kas halklarının varlığını tehlike içine sokan bu gelişmelere karşı bugünlerimize de örnek teşkil eden şu çağrıda bulunuyordu. [6]

“…Olayların tarihi seyri bu zor durumdayken ve her an Kaf­kasya halklarının varlığı için tehlike oluşturabilecek gelişmeler söz konusuyken tek bir seçe­neğimiz mevcuttur: Aramızda mevcut tüm tartışma ve anlaşmazlıklara moratoryum uygulayarak, çatışma­lara son vermek ve Kafkasya halklarını bir çatı al­tında birleştirecek olan birlik devleti kurmak. Kaf­kasya halkları arasına düşmanlık ve fesat to­humları eken, kavga ve kışkırtma kaynağı oluşturan ve imparatorluktan vazgeçemeyen Rusya’nın müdahalele­rine ancak bu şekilde karşı koyabiliriz. Ancak böylesine bir birlik içinde kendi sorunlarımızı çözebilir, milli eşitlik ortamında huzur ve refaha kavuşabiliriz…”

1990 yılından itibaren egemenliklerini ilan eden özerk cumhuriyet ve bölgelerin egemenlik bildirilerine kısıtlama getiren Rusya’nın “Federasyon Antlaşması”nın 3 Mart 1992’de imzalanması üzerine (bu antlaşmayı Çeçen-İçkeriya ve Tataristan cumhuriyetleri imzalamamıştı.) Kafkas Dağlı Halkları Konfederasyonu Mart ayında Terekkala (Vladikavkaz)’da tekrar toplanmıştı. Bu toplantıda “Federasyon Antlaşması” Rusya Federasyonu’na dahil olan halkların eşit haklarına uymadığı, Rusya’nın eski özerk teşekküllerine tanınan özgürlük ve egemen­lik haklarına ters düştüğü kanaatine varılarak bir kez daha reddedilmişti. Toplantının sonuç bildirisinin son cümlesi bugünkü hazin tabloya da güzel bir cevap vermektedir:

“…Kafkasya Dağlı Halkları Konfederasyonu için­de yer alan cumhuriyetlerin resmi temsilcileri ve yetkili liderlerinin böylesine bir anlaşmaya imza koymaları bize göre Kafkasya halklarının özgürlük ve bağımsızlığına, onların temel çıkarlarına ters düşmektedir ve anlaşmanın bu halklar için hiç bir hukuki geçerliliği bulun­mayacaktır…” [7]

Rusya Devlet Duması’nda alınan bu karar Rus olmayan halklar için bir ölüm fermanıdır. Yerel halkların Duma’da “görevli” nomenklatura artığı sözde temsilcilerinin aldığı kararlar Kafkasya Dağlı Halkları Konfederasyonu’nun yirmi altı yıl önce aldığı karar gibi kamu vicdanınca geçerli sayılmamalı, yok hükmünde kabul edilmelidir. Bunun için hem anavatan Kuzey Kafkasya’da hem de diasporalarda sivil toplum örgütlerimiz ve politik yapılanmalarımız harekete geçmelidir.

“Peoples Of North Caucasus-Kuzey Kafkasya Halkları” adlı Facebook grubunun 17 Haziran’da yayınladığı “Kafkasya’da Anadilde Eğitim Kaldırıldı” başlıklı kısa bildirisinde söylendiği gibi [8] “…Rusya Federasyonu’nun almış olduğu bu karar, “verdiğimiz kadarı ile yetinin” mesajıdır. Kuzey Kafkasya Halkları, 19. yüzyılda yaşadıkları tarihsel adaletsizliğin giderilmesi ve yaşadıkları toprakların tümünde demokrasi mücadelesini kararlılıkla yürütmeye devam etmelidir. Bu bağlamda diasporalardaki sivil toplum örgütlerinin ve siyasi kurumların ivedilikle bu duruma müdahil olmaları elzemdir…”

Demokrasi ve insan hakları çerçevesinde mücadele edecek bir ayağı anavatanda bir ayağı diasporalarda bulunan yeni bir “konfederasyon” ruhuna ve ferasetine ihtiyacımız var.

Duğ Orhan DOĞBAY

20 Haziran 2018 / Samsun

[1] http://www.cerkesfed.org/2018/06/10/rusyadaki-yerli-ana-dillerin-gonullu-ogretilmesi-yasa-teklifinin-gerilim-yaratma-potansiyeli-cok-yuksek-gorunuyor/
[2] Rusya Devlet Duması’nda milletvekili sayısı 450, oylamaya katılmayan milletvekili sayısı ise 73’dür.
[3] Daha geniş bilgi için bkz.: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/438863-7 http://vote.duma.gov.ru/vote/104351
[4] TANAY Yücel, Rus Faşizminin Yeni Yüzü ‘’Rus Dünyası’’ Kavramı, https://medium.com/…/rus-fa%C5%9Fi%CC%87zmi%CC%87ni%CC%87n-…
[5] Kuzey Kafkasya Halklarına Çağrı, Kafkasya Gerçeği Dergisi, Sayı: 8, s: 1, Nisan 1992, Samsun.
[6] Kuzey Kafkasya Halklarına Çağrı, Kafkasya Gerçeği Dergisi, Sayı: 8, s: 1, Nisan 1992, Samsun.
[7] Kavkazskiy Dom” (Kafkasya Evi) Gazetesi, Sayı: 7, 15 Mart 1992, Groznıy. (Türkçesi: Kafkasya Gerçeği Dergisi, Sayı: 8, s: 2, Nisan 1992, Samsun.)
[8] https://www.facebook.com/Peoples-Of-North-CaucasusKuzey-Kafkasya-Halklar%C4%B1-2052583424988319/?hc_ref=ARS3xzl2gDF755qHgk8VU-QwCKTTMegR3iSV0YZJ_aDx8yUxG2sG9B4IecOvI3cZsLw&fref=nf

Kaynak: KUZEY KAFKASYA CUMHURİYETİ WEB SİTESİ

 

Yazan Editör - Haz 21 2018. Kategori Gündem, İktibas, Türk İslam. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz

Yorum yaz

Göndermeden önce alttaki eksik işlemi tamamlayınız. *

Ebed Bizimdir - Kuzey Kafkasya bölgesi ağırlıklı olarak, Türk-İslam coğrafyasından özel haberler, yorumlar ve makaleler.